Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, (raam)overeenkomsten en facturen met betrekking tot door Take The Lead BV, met ondernemingsnummer 0645912211, met zetel te Straatsburgdok Noordkaai 33, 2030 Antwerpen - België (hierna “TTL” of “Leverancier” genoemd) uitgevoerde diensten en/of geleverde producten (hierna “Opdracht(en) genoemd.

Definities

Opdrachtgever: Ondertekenaar van de Aanbieding, Offerte, Bestellingen, (raam)overeenkomsten, bij nader order ook Klant genoemd.

Leverancier: “Take The Lead”, bij nader order ook “TTL” genoemd.

Opdracht: De uit te voeren opdracht, dienst of project voor de Opdrachtgever. Beschreven in de Opdrachtbepaling of Offerte.

Resultaten: Alle output en resultaten die worden gecreëerd of ontwikkeld door of ten behoeve van Take The Lead of die door Take The Lead aan de Opdrachtgever worden opgeleverd in uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of deze voor of na de datum van inwerkingtreding worden gecreëerd of ontwikkeld.

Tarieven / Prijzen: Alle vermelde tarieven, fee’s of prijzen zijn exclusief BTW.

Regels van de kunst: De uitoefening van activiteiten met het hoogste niveau van bekwaamheid, deskundigheid, zorg, efficiëntie, voorzichtigheid en tijdigheid dat kan worden verwacht van een persoon die uitermate bekwaam en ervaren is in het leveren van diensten gelijkaardig aan de diensten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst.

Medewerker: Vast personeelslid of onderaannemer van Take The Lead. 

Betalingsvoorwaarden

Alle vermelde prijzen en uurtarieven zijn exclusief btw.

De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Take The Lead, uiterlijk op de vervaldag, door overschrijving op het aangegeven rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De door Take The Lead opgemaakte factuur wordt door de Opdrachtgever geacht definitief te zijn aanvaard indien deze binnen de 14 dagen na ontvangst niet gemotiveerd en per aangetekend schrijven werd betwist.

Indien de factuur niet op de vervaldatum is vereffend, zal het saldo verhoogd worden met 5%, met een minimum van € 125,00.

Indien de factuur niet op de vervaldatum is vereffend en nadat er schriftelijk 2 herinneringen werden uitgestuurd naar de Opdrachtgever in een tijdspanne van 45 dagen na de vervaldatum, zal het saldo verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 250,00.

Take The Lead behoudt zich het recht voor alle lopende uitvoeringen van verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

Tot de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Take The Lead het volledige eigendomsrecht op de uitgevoerde Resultaten.

Duur en beëindiging

Deze samenwerkingsovereenkomst is van onbepaalde duur.

Er kan door beide Partijen aan deze Samenwerkingsovereenkomst een einde gesteld worden mits een opzegging van 3 maanden te betekenen:

De opzegging van deze Overeenkomst laat de duur van nog lopende Deelovereenkomsten onaangetast.

Beide Partijen zijn gerechtigd deze Samenwerkingsovereenkomst en de onderliggende Deelovereenkomsten te ontbinden lastens de andere Partij, indien deze een contractuele verbintenis niet nakomt binnen de 30 kalenderdagen na daartoe reeds op gemotiveerde wijze te zijn aangemaand. Een materiële schending is bv. het niet betalen van een factuur op de vervaldag.

Intellectuele eigendomsrechten

De Resultaten en alle Intellectuele Eigendomsrechten in de Resultaten worden wereldwijd, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en in de meest omvangrijke zin als door de toepasselijke wetgeving toegestaan, de exclusieve eigendom van de Opdrachtgever. Na het aanvaarden én de betaling van een (deel)opdracht, zoals beschreven in de bijhorende Deelovereenkomst van de (deel)opdracht, worden de intellectuele eigendomsrechten overgedragen van Take The Lead naar Opdrachtgever.

Aanvaarding

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het testen van de goederen en/of diensten geleverd door Take The Lead. De goederen en/of diensten worden geacht aanvaard te zijn door de Opdrachtgever bij levering, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die Take The Lead bereikt bij aangetekend schrijven binnen 5 kalenderdagen na levering;

De Opdrachtgever zal bij de levering zelf de conformiteit van de geleverde goederen en/of diensten nagaan, en het aanvaarden van de diensten en producten geldt als bevestiging van de conformiteit tussen de bestelde en de geleverde diensten en producten.

Garantie

Na de oplevering en aanvaarding, zal een garantieperiode van 30 kalenderdagen starten, tenzij schriftelijk en op voorhand anders overeengekomen. Binnen deze periode heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om bugs of tekortkomingen te melden. 

Een go-live staat gelijk met een oplevering. Er wordt verduidelijkt dat deze garantie geen aanpassingen omvat aan de lay-out, modules en/of applicatie.

Annulatievoorwaarden

Elke annulering van de overeenkomst door één van de partijen dient te gebeuren via een aangetekend schrijven. In geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling of de aanneming. 

Elke wijziging van een bestelling of een opdracht door de klant geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave en dit naar eigen inzicht en beslissing van Take The Lead, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

Indexering van tarieven

Indien een overeenkomst de duurtijd van 1 jaar overschrijdt, zullen de gehanteerde tarieven jaarlijks geïndexeerd kunnen worden op basis van de index der consumptieprijzen. Als basismaand wordt de indexvoet gehanteerd van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst. 

Vertrouwelijkheid

Take The Lead verbindt zich ertoe de Gegevens in het kader van de Opdrachtbepaling steeds vertrouwelijk te behandelen.

De Partijen zullen geen vertrouwelijke informatie bekendmaken aan een derde Partij en zullen geen vertrouwelijke informatie gebruiken voor andere doeleinden dan in deze overeenkomst. 

De Partijen zullen de vertrouwelijke informatie in dezelfde mate beschermen als ze hun eigen vertrouwelijke informatie beschermen.

Deze verplichting tot vertrouwelijkheid is ook expliciet van toepassing op die van de Partijen. Take The Lead zorgt er eveneens voor dat de Werknemers die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens op de hoogte zijn van de door haar in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen en verplicht is die na te komen. Dit gebeurt via het vastleggen van interne policies en door het regelmatig informeren van de werknemers.

Deze verplichting is niet van toepassing wanneer een Partij is toegestaan ​​of verplicht door de Wetgeving, een toezichthoudende autoriteit, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstantie of gerechtelijk bevel om deze informatie te openbaren of wanneer de gegevens publiek bekend zijn. De Partijen zullen elkaar in een dergelijk geval op de hoogte brengen.

Deze verplichting tot vertrouwelijkheid blijft van toepassing na beëindiging van deze overeenkomst.

Niet-afwerving

De Opdrachtgever zal er zich van onthouden om de Medewerkers van Take The Lead een samenwerking aan te bieden of in dienst te nemen of te doen nemen onder eender welk statuut, rechtstreeks of onrechtstreeks via een tussenpersoon of verbonden onderneming, door het actief stellen van daden die de medewerkers/personeel van Take The Lead er zouden kunnen toe aanzetten bij Opdrachtgever in dienst te gaan. Deze verzaking blijft geldig zowel gedurende de duurtijd van de overeenkomst als twaalf maanden na de beëindiging hiervan, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tussen de Opdrachtgever en Take The Lead. Indien de Opdrachtgever tijdens de hierboven vermelde periode toch tot aanwerving van of samenwerking met één van deze medewerkers/personeel van Take The Lead, dan zal hij aan Take The Lead, op diens uitdrukkelijk verzoek, een vergoeding betalen gelijk aan het brutoloon dat de medewerker heeft gedurende de zes (6) maanden die aan zijn vertrek voorafgaan.

Reiskosten en accommodatie

Autoreizen zijn in de projectkosten inbegrepen indien de afstand van het kantoor van Take The Lead en de locatie van de Opdrachtgever, kleiner is dan 100 kilometer.

Parkeerkosten worden tegen kostprijs gefactureerd indien er geen gratis parkeergelegenheid beschikbaar wordt gesteld door de Opdrachtgever.

Alle andere kosten (trein, vliegtuig, hotel, internationale reiskosten...) die niet rechtstreeks door de Opdrachtgever worden gedragen en die verband houden met de geleverde diensten, worden door Take The Lead tegen kostprijs in rekening gebracht.

Internationale reisregelingen en dagvergoedingen worden, indien van toepassing, vooraf besproken en overeengekomen.

Aansprakelijkheid

Take The Lead voert de Opdracht, die een middelenverbintenis is, naar best vermogen uit en behartigt de Opdracht volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer.

De aansprakelijkheid van de Uitvoerder met betrekking tot haar Opdracht is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten of vervangen van de producten, naar discretionaire keuze van de Uitvoerder. De totale aansprakelijkheid van de Uitvoerder, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Opdrachtgever werd betaald voor de specifieke diensten en/of producten van de Deelopdracht die aanleiding gaven tot het schadegeval, met absolute bovengrens van de door haar verzekeraar uitbetaalde vergoeding.

Take The Lead aanvaardt daarenboven in geen enkel geval aansprakelijk te zijn voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de geleverde producten of diensten.

Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Opdrachtgever en zijn juridische dan wel feitelijke aangestelden, gebreken in het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, of enige andere externe oorzaak, hieronder begrepen atmosferische, chemische, elektrische en mechanische invloeden.

Zodra bepaalde materialen, onderdelen en/of goederen, die voor de uitvoering van de Opdracht, ter beschikking gesteld worden door de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor alle risico’s en schades, van welke aard ook, die aan deze materialen zouden kunnen ontstaan.

Publiciteit

De Opdrachtgever stemt in met een vermelding van de Opdracht op de publieke kanalen van Take The Lead in het kader van commerciële doeleinden.

Privacy policy

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Take The Lead, heeft de klant de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

In het kader van Opdracht, verwerkt Take The Lead persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. De Opdracht. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. Hun gegevens.

Algemene bepalingen

Wanneer een van de clausules van deze overeenkomst of een deel ervan, nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules. De betrokken clausule blijft toepasselijk voor zover wettelijk mogelijk. Partijen verbinden er zich toe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een clausule die er zo dicht mogelijk bij aansluit, binnen de perken van wat wettelijk mogelijk is.

Alle kennisgevingen in verband met deze overeenkomst zullen schriftelijk gebeuren. Tenzij anders bepaald in deze overeenkomst kunnen de mededelingen gebeuren: ofwel per e-mail, ofwel via aangetekende brief. Deze mededelingen zullen gericht zijn aan het adres vermeld in deze overeenkomst.

Deze overeenkomst vervangt alle vroegere mondelinge, schriftelijke of stilzwijgende overeenkomsten en bescheiden tussen partijen.

Wijzigingen aan deze overeenkomst moeten schriftelijk gebeuren.

De huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit.